Usługi laboratoryjne


Nasze przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium drogowe. Na nasze potrzeby zaplecze laboratoryjne nadzoruje produkcję mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych, wykonuje badania w czasie robót ziemnych oraz badania powykonawcze na poszczególnych budowach.

Zakres badań:

 • skład ziarnowy
 • zawartość lepiszcza
 • zawartość wypełniacza
 • gęstość objętościowa
 • zawartość wolnych przestrzeni, wskaźnik zagęszczenia

Badanie betonu:

 • wytrzymałość na ściskanie
 • nasiąkliwość

Badanie materiałów wsadowych do produkcji masy min.-bitumicznej i betonów

a) kruszywa

 • uziarnienie
 • zawartość pyłów
 • wilgotność

b) asfalt – penetracja

Badanie gruntów

 • uziarnienie
 • wskaźnik piaskowy
 • wskaźnik zagęszczenie gruntu metodą Proctora
 • oznaczenie modułu odkształcenia za pomocą płyty naciskowej (VSS)
 • sondowanie sondą lekką SD-10

Oznakowanie poziome:

 • pomiar widoczności oznakowania poziomego retroreflektometrem