Polityka prywatności i RODO


Polityka prywatności


Maldrobud Sp.z o.o. Sp. k. wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jak RÓWNIEŻ ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018, poz. 1000), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Maldrobud Sp.z o.o. Sp.k. ( dalej Maldrobud)

Maldrobud zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 • świadczeniem usług projektowych i budowlanych (budowa dróg wraz z projektowaniem, kosztorysowaniem oraz badaniami laboratoryjnymi)
 • nawiązanymi relacjami handlowymi 
 • rekrutacją i zatrudnieniem pracowników

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  Maldrobud ?

Mogą Państwo skontaktować się z

za pomocą e-maila: biuro@maldrobud.pl

za pomocą telefonu: +48 95 747 57 35

drogą pocztową: Maldrobud Sp.z o.o. Sp.k. , 74-300 Myślibórz, ul. Królewiecka 43

W Maldrobud jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować się:

za pomocą e‑maila: odo@maldrobud.pl

za pomocą telefonu: +48 502 619 864

drogą pocztową:  Maldrobud Sp.z o.o. Sp.k. , 74-300 Myślibórz, ul. Królewiecka 43

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA  Maldrobud?

 Maldrobud zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 • świadczeniem usług projektowych i budowlanych (budowa dróg wraz z projektowaniem, kosztorysowaniem oraz badaniami laboratoryjnymi)
 • nawiązanymi relacjami handlowymi.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA Maldrobud?

Maldrobud zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Maldrobud  może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane zbierane i przetwarzane do dochodzenia praw i roszczeń oraz wypełnienia prawnie ciążących na ADO obowiązków;
 • dane zbierane i przetwarzane dla celów marketingowych,

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ Maldrobud PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres  przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .
Realizacja zawartej z Maldrobud umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres obowiązywania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie  Maldrobud co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust.1 lit. f RODO1 miesiąc

Jeśli korzystają Państwo z usług  świadczonych przez Maldrobud.

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres  przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .
realizacja umowy zawartej z Maldrobudart. 6 ust. 1 lit bOkres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia spotkania odwołania terminu spotkania poinformowania o możliwości odbioru wyniku prac ( odbiór projektu, odbiory prac, wizyty gwarancyjne i serwisowe, sprzedaż paliwa) , zapoznaniu się z wykonanymi pracami, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa klienta     art. 6 ust. 1 lit. b RODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO          Okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie  ADO co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO1 miesiąc

Jeśli są Państwo kontrahentami  Maldrobud:

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres  przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .
Realizacja zawartej z Maldrobud  umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODOokres obowiązywania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Maldrobud , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO1 miesiąc

Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta Maldrobud , w tym jako osoba wyznaczona do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta:

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres  przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .
Realizacja zawartej z Maldrobud z podmiotem w którego imieniu Państwo występują, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel kontrahenta/ klienta ITM.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie  Maldrobud co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust.1 lit. f RODO1 miesiąc

Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej  Maldrobud:

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres  przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .
Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danychart. 6 ust. 1 lit. f RODOPrzez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż  rok od daty złożenia zapytania lub do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)art. 6 ust. 1 lit. f RODOprzez okres przedawnienia roszczeń, określony w przepisach prawa

Jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami Maldrobud:

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres  przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie  art. 6 ust. 1 lit. b RODOdo chwili podjęcia decyzji w kwestii zawarcia lub nie umowy , nie dłużej niż rok od daty podjęcia przez Państwa działania
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie ITM. co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO1 miesiąc

Skąd  Maldrobud pozyskuje państwa dane osobowe:

Dane osobowe Klientów (usługi projektowe, budowlane, sprzedaż paliw)Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji spotkania, terminu serwisu, złożenie oferty w trybie przetargowym
Kontrahenci – nawiązywanie relacji biznesowychDane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, lub od podmiotu, w którego imieniu Państwo występujecie, bądż który ma prawo dysponowania Państwa uprawnieniami/doświadczeniem jako zasobem własnym lub na podmiotu trzeciego na podstawie odpowiednich zgód i obowiązujących przepisów prawa
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktuDane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Potencjalni kontrahenciDane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADO zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Użytkownicy formularzy kontaktowychDane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Komu Maldrobud może przekazać Państwa dane osobowe?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);

b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Maldrobud  działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

          c) zleceniodawcy, z którymi  ADO zawarł umowy na świadczenie usług;

          d) inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa,

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Czy podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest konieczne?

Dane osobowe ( usługi informatyczno/programistyczne, montażowe, serwisowe, monitoringu oferowanego przez ITM)Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji spotkania albo odmową realizacji świadczenia W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia , jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty ( np. wizyty serwisowej, przeglądowej).
Kontrahenci – nawiązywanie relacji biznesowychPodanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktuJeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.
Potencjalni kontrahenciJeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.
Użytkownicy formularzy kontaktowychPodanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein)?

ADO  nie będzie przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarzy .

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ITM.?

W związku z przetwarzaniem przez Maldrobud   Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO
 • prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art 21 RODO

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Maldrobud  umożliwia kontakt:

za pomocą e-maila: odo@maldrobud.pl

drogą pocztową: Maldrobud Sp.z o.o. Sp. k. , 74-300 Myślibórz, ul. Królewiecka 43

za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.maldrobud.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Maldrobud  naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO WYCOFANIA zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

za pomocą e-maila: odo@maldrobud.pl

w siedzibie  ADO

przy użyciu formularza kontaktowego na stronie ADO,

drogą pocztową:Maldrobud Sp.z z o.o. sp. k., 74-300 Myślibórz, ul. Królewiecka 43

Czy wobec Państwa będą podejmowane zautomatyzowane decyzje , bez udziału człowieka?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Dodatkowo Maldrobud  informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 • uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu ADO  nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych

ITM. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Maldrobud  zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.