KOLEJNA INWESTYCJA PRZED NAMI!

Podpisaliśmy umowę ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie na modernizację dróg powiatowych nr 2243Z Bogdanka-Sitnica oraz 2222Z Recz-Żeliszewo.

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę dwóch dróg powiatowych o łącznej długości około 9 km na kwotę ponad 16 mln. zł!

W ramach inwestycji planuje się:

− wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni,

− wykonanie odcinkowej rozbiórki nawierzchni,

− wykonanie odcinkowego odwodnienia wgłębnego korpusu drogowego,

− wykonanie odcinkowego odwodnienia nawierzchni drogi
poprzez kanalizację deszczową,

− wykonanie warstw wiążących i ścieralnych z mas bitumicznych,

− wykonanie chodników,

− wykonanie zjazdów publicznych,

− wykonanie zjazdów indywidualnych,

− wykonanie wycinki drzew,

− budowę i oczyszczenie istniejących rowów drogowych,

− wykonanie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,

− rozbiórkę wiaty przystankowej i montaż nowej,

− wykonanie zatoki autobusowej,

− zabudowę barier ochronnych.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia to ok. 15 miesięcy.

*Źródło pochodzenia fotografii – Starostwo Powiatowe w Choszcznie.